ازرقی هروی

مُلک بادت بی قیاس و مال بادت بی عدد جاه بادت بی شمار و عمر بادت بی کران

سعدی

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر به کمندِ تو گرفتار و به دامِ تو اسیر