بیدل دهلوی

نیست سرو از بی بری ، ممنون احسانِ بهار بارِ منّت خم نسازد گردنِ آزاده را