بیدل دهلوی

منصب گوهرفروشی نیست مخصوص صدف هر نوایی کز لب خاموش جوشد گوهر است