حافظ

رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود آ که خانه خانه ی توست