بیدل دهلوی

زبانِ حالِ عاشق گر دعایی دارد این دارد که یارب مهربان گردان دلِ نامهربانش را

هاتف اصفهانی

تمام مهربانان را به خود نامهربان کردم به امیدی که سازم مهربان نامهربانی را