حسرت همدانی

بود لیله القدر ما آن شبی که نبود کسی جز تو مهمان ما