حسرت همدانی

گفتم که منِ غمزده را مونسِ جان باش گفتا ز غمم باده ی بی تاب و توان باش