رهی معیری

موی سپید را فلکم رایگان نداد این رشته را به نقد جوانی خریده ام