بیدل دهلوی

خواری جزای پای ز دامن کشیدن است دریاب اشکِ از مژه بیرون دویده را