سعدی

میانِ خلق ندیدی که چون دویدمت از پی ! زهی خجالت مردم چرا به سر ندویدم