بیدل دهلوی

از دو تا گشتن ندارد چاره نخل میوه دار قامت هر کس به زیر بار می‌آید خم است

سعدی

به سرو گفت کسی میوه‌ ای نمی آری جواب داد که آزادگان تهی دست اند