سید مهدی موسوی

من درکی از سیاه میانِ سپیدی ام من پوچی‌ام ، عصاره ای از ناامیدی‌ام