بیدل دهلوی

طریق دلربایی یک جهان نیرنگ می‌خواهد به حُسنِ محض نتوان پیش بردن نازنینی ها

حسرت همدانی

سیه روز آن کسی کو را نباشد به سر سودایِ زلفِ نازنینی