بیدل دهلوی

چشم طمع مدوزید بر کیسه ی خسیسان باور نمی‌توان داشت ، سگ نان دهد گدا را