حسرت همدانی

گرنه از بهرِ نثارِ ره یار است مرا جانِ شیرین به کف از بهرِ چه کار است مرا