بیدل دهلوی

از دو تا گشتن ندارد چاره نخل میوه دار قامت هر کس به زیر بار می‌آید خم است