سعدی

نفسی بیا و بنشین سخنی بگوی و بشنو که قیامت است چندین سخن از دهانِ چندان!