سعدی

من از آن گذشتم ای یار، که بشنوم نصیحت برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی

سعدی

من آن نیم که پذیرم نصیحت عقلا پدر بگوی که من بی حساب فرزندم