سعدی

گرچه در خیلِ تو بسیار بِه از ما باشد ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر