حسرت همدانی

به خانه نقش تنش از پی بهانه کشم به این بهانه مگر امشبش به خانه کشم