حمید مصدق

به باد سست نهاد اعتماد شاید کرد به یار سست نهاد اعتماد؟ ای فریاد …