هاتف اصفهانی

نوید آمدنِ یارِ دلستانِ مرا بیار قاصد و بستان به مژده جانِ مرا