سعدی

جهان بی ما بسی بوده ست و باشد برادر، جز نکونامی میندوز