سعدی

دیر آمدی ای نگار سر مست زودت ندهیم دامن از دست