سعدی

من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم چه کنم نمی‌توانم که نظر نگاه دارم

بیدل دهلوی

ز نام مِی ، زبانم مست و بیخود در دهان افتد نگاهم رنگ مِی پیدا کند از دیدن مینا

حسرت همدانی

شد سیه روزِ من از یک نگهت چشمِ بد دور ز چشم سیه ات