حسرت همدانی

نگرانت دگرانند و منِ دل نگران باشم از دور به حسرت نگران تا کی و چند

حسرت همدانی

نگران ای کس من رویِ کسان تا کی و چند سویِ هر ناکس و هر کس نگران تا کی و چند