بیدل دهلوی

ای خوش آن دیده که در انجمن ناز و نیاز بال بلبل به نظر دارد و حیران گل است

هاتف اصفهانی

مکن به چشم حقارت نظر به درویشان که بی‌نیاز جهانند اگر تهی دستند

بیدل دهلوی

عمری است وفا ممتحن ناز و نیاز است نی تیغ ز دست تو جدا شد نه سر از ما