بیدل دهلوی

طریق دلربایی یک جهان نیرنگ می‌خواهد به حُسنِ محض نتوان پیش بردن نازنینی ها

بیدل دهلوی

ز نیرنگ فسون پردازی الفت چه می پرسی؟ تو در آغوشی و من کُشته ی از دور دیدن ها