Tag: نیشتر

سعدی

چون شب آید همه را دیده بیارامد و من

گفتی اندر بنِ مویم سر نشتر می‌شد