سعدی

چون شب آید همه را دیده بیارامد و من گفتی اندر بنِ مویم سر نشتر می‌شد