ازرقی هروی

اگر به چشم کسان دلربای من نه نکوست سپاس از آنکه نکوی من است و زشت کسان

رهی معیری

نه من پرستش روی نکو نمایم و بس کسی که روی نکو را نمی پرستد کیست؟