بیدل دهلوی

مفلسان را مایه ی شهرت همان دست تهی است تا به قید برگ بود ، از نی نوایی برنخاست