هاتف اصفهانی

دین و دنیا و دل و جان همه دارم چه کنم ؟ وای بر حال کسی کوست گرفتار کسی