سعدی

ای هد هد صبا به صبا می فرستمت بنگر که از کجا به کجا می فرستمت