سعدی

دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است

سعدی

چندین که برشمردم از ماجرای عشقت اندوهِ دل نگفتم، الا یک از هزاران

سعدی

برو ای گدای مسکین و دری دگر طلب کن که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی