رهی معیری

ای که پس از هلاک من ، پای نهی به خاک من از دل خاک بشنوی ، ناله ی دردناک من

سعدی

آنکه هلاکِ من همی خواهد و من سلامتش هر چه کند به شاهدی کس نکند ملامتش