هاتف اصفهانی

شبی فرخنده‌ و روزی همایون روزگاری خوش کسی دارد که دارد در کنار خویش یار خویش