سعدی

شمع را باید ازاین خانه به در بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه‌ ی مایی