بیدل دهلوی

سرمایه ی حباب به غیر از محیط چیست؟ آبِ تو آبِ ما و هوایت هوای ماست

سعدی

دوستان در هوایِ صحبتِ دوست زر فشانند و ما سر افشانیم

سعدی

خاکِ من زنده به تاثیرِ هوای رخ توست سازگاری نکند آب و هوایِ دگرم