سعدی

نشستم تا برون آیی خرامان تو بیرون آمدی من رفتم از هوش

سعدی

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایلِ تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم