سعدی

خواب در عهدِ تو در چشم من آید؟ هیهات عاشقی کار سری نیست که بر بالین است