هاتف اصفهانی

می‌گفت واعظ با کسان ، دارد می و شاهد زیان از هیچ‌کس نشنیده‌ام ، حرفی بدین بیهودگی