حمید مصدق

از تو می‌گیرد وام هر بهار این همه زیبایی را