هاتف اصفهانی

تو ای وحشی غزال و هر قدم از من رمیدن ها من و این دشت بی پایان و بی حاصل دویدن‌ها