سعدی

دلی از سنگ بباید به سرِ راهِ وداع تا تحمّل کند آن روز که محمِل برود

سعدی

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران کز سنگ گریه خیزد روزِ وداع یاران