بیدل دهلوی

نبود به غیر نامِ تو ورد زبان ما یک حرف بیش نیست زبان در دهانِ ما