رهی معیری

از عشق نرنجیم وگر مایه ی رنج است با نیش بسازیم ، اگر نوش ندارد