وصال شیرازی

دست بردم که کشم تیر غمش را از دل تیر دیگر بزد و دوخت دل و دست به هم