سعدی

دانی کدام دولت در وصف می نیاید ؟ چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی