بیدل دهلوی

ما را چو رشته ای که به سوزن وطن کند چندان که بگذریم در این کوچه ، جا بس است