حسرت همدانی

دی وعده مرا داد که فردا کُشَمت زار یارب که پشیمان نشود قاتلم امروز

سعدی

بود امیدم که تو عهد به پایان بری وعده نبودت درست عهد نبود استوار